Naar live pagina knop

Reglement / algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LiveWorkout en het ingeschreven clublid betreffende het sporten bij LiveWorkout. (Op deze voorwaarde afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan het clublid slechts een beroep doen indien die voorwaarden of bedingen schriftelijk door LiveWorkout zijn aanvaard.
  2. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde inschrijfformulier. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van 15 euro. Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd. Het management van LiveWorkout behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
  3. Het clublid ontvangt een inlogcode welke bij deelname aan LiveWorkout als registratie geldt. Zonder inlogcode is toegang tot LiveWorkout niet mogelijk. Deze inlogcode is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. Bij verlies worden kosten voor een nieuwe code in rekening gebracht.
  4. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum welke op het inschrijfformulier is vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, of 12 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de geldende contractsduur tenzij deze door een van de partijen wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met het daarvoor bestemde mutatieformulier uiterlijk 1 maand voor afloop van het contract. De overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.
  5. De contributie zoals dat bij aanvang van de overeenkomst geldt wordt steeds op het inschrijfformulier vermeld. De contributie dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. LiveWorkout behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen. Wijziging van de contributie zal tenminste 1 maand van tevoren aan de leden kenbaar worden gemaakt. Het kenbaar maken zal schriftelijk geschieden.
  6. Bij niet-betaling van de contributie is het clublid in verzuim. LiveWorkout zal bij blijvend verzuim van betaling van de contributie de incasso overdragen aan een incassobureau. Alle kosten door LiveWorkout te maken in verband met vordering van het LiveWorkout toekomende worden door het clublid aan LiveWorkout vergoed, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
  7. Indien het clublid verzuimd een les/training te volgen is hij niettemin contributie verschuldigd. Een verzuimende les kan op een ander tijdstip aan de hand van videobeelden ingehaald worden. Wij verwijzen u hiervoor naar het inhaalrooster. Indien het clublid als gevolg van ziekte, blessure, een operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan 1 maand niet in staat is om te sporten kan de overeenkomst van het clublid voor maximaal een periode van 12 maanden worden opgeschort. Het clublid is LiveWorkout gehouden tijdig en in elke geval vooraf mededeling te doen van de reden van opschorting van de overeenkomst. Gedurende de opschorting is het clublid gehouden tot betaling van contributie. Verrekening van deze non-actieve periode vindt plaats aan het eind van de contractstermijn.
  8. De lestijden worden door LiveWorkout vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijziging van de lestijden verplicht LiveWorkout niet tot terugbetaling van de contributie.
  9. LiveWorkout verplicht zich tot het geven van lessen en begeleiden van trainingen volgens de grondbeginselen van een deugdelijk beroepsuitoefening. Het volgen van lessen en trainingen geschiedt geheel voor eigen risico.
  10. Het clublid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/ zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet instaat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.


Ondergetekende verklaart hierbij nadrukkelijk kennis te hebben genomen van het reglement, zoals hierboven beschreven, en zich aan de voorwaarden daarin genoemd te houden.